Z dniem 16.03.2014 r. powołuję jako Proboszcz Parafii na trzyletnią kadencję: na podstawie kan. 536 KPK, Statutu 56§1 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej oraz pkt. 3 Statutu Parafialną Radę Duszpasterską (Aneks 6 do Statutu IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej) oraz Radę do spraw ekonomicznych.

Dawnej Radzie pragnę serdecznie podziękować za współpracę.

Mam nadzieję, że Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna włączą się w pracę i dopomogą nam ? całej Parafii uczestniczyć w dziele nowej ewangelizacji według  wskazań naszego biskupa. Po pierwszym posiedzeniu będzie przedstawiony skład członków nowej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

Warszawa, 16.03.2014

 ks. Jan Ujma

 Proboszcz

 

Synod -Rada Duszpasterska o Rodzinie

Warszawa, dnia 8 lutego 2015 r.

 

Parafianie Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju
Warszawa ? Młociny
Dotyczy Lineamenta dla XIV Zwyczajnego Synodu na temat
Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym
4-25 pażdziernika 2015 r.

                                     Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
                                     Metropolita Warszawski

     Jako Wierni Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie wraz z Radą Parafialną na czele z  Księdzem Proboszczem Janem Ujmą, w związku z zaproszeniem nas przez  Pasterzy Kościola w Polsce do współpracy nad tworzeniem materiału dla Instrumentum Laboris XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w Rzymie w 2015 r. na temat:  Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym, niniejszym oświadczamy co następuje.
Jako rodziny i członkowie rodzin współtworzący Kościół i wspólnotę lokalną pragniemy żyć zgodnie z prawdziwą nauką Chrystusową zawartą w Piśmie Świętym, a więc:

1. Stać na straży nierozerwalności i świętości małżeństwa, które nasz Pan Jezus Chrystus uświęcił i ustanowił Sakramentem dla naszego zbawienia.
2. Przestrzegać Dekalogu, a w omawianym tu kontekście ? zwłaszcza przykazania: Nie cudzołóż.
3. Stać na straży cywilizacji chrześcijańskiej budując godne i dobre stosunki międzyludzkie, które winny opierać się przede wszystkim na uczciwości i dotrzymaniu wypowiedzianych wobec Boga i w wobec ludzi obietnic, a w omawianym tu kontekście ? słów przysięgi małżeńskiej. Niedotrzymywanie złożonych przyrzeczeń i zobowiązań, kłamstwa i oszustwa to zło niestateczne, które stoi u podstaw wszelkiej krzywdy i szerzącego się powszechnie bezprawia.
4. Jako katolicy i Polacy chcemy bronić cywilizacji chrześcijańskiej stawiając opór rozprzestrzeniającej się w demoralizacji jednostek, społeczeństw i narodów.
5. Chcemy bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a więc sprzeciwiamy się promowaniu antykoncepcji, aborcji, zapłodnienia pozaustrojowego, eutanazji, wszelkich praktyk eugenicznych godzących w godność człowieka i zagrażających trwaniu rodzaju ludzkiego.
6. Chcemy budować prawdziwe, szczęśliwe wielodzietne rodziny oparte na nierozerwalnym, sakramentalnym związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, gdzie uczy się czci dla ojca i matki, czci dla osób starszych oraz miłości i szacunku wobec wszystkich ludzi, zgodnie z przykazaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłości Boga i wszystkich bliźnich.
7. Chcemy sprzeciwiać się słowem i mądrą aktywnością społeczną wszelkim dewiacjom szerzonym współcześnie z wielką natarczywością, a więc przede wszystkim homoseksualizmowi oraz ideologii gender, której celem jest destrukcja prawidłowego rozwoju psycho-somatycznego dzieci i młodzieży, demoralizacja i zniszczenie sumień ludzkich.
8. Pragniemy uczciwym i dobrym życiem, zgodnym z przykazaniami Bożymi i dobrym przykładem szerzyć cywilizację życia i miłości, przyczyniając się do zbawienia dusz ludzkich praktykując podane przez Kościół uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, a w omawianym tu kontekście przede wszystkim: nie dopuszczać do grzechu, grzesznych upominać, wątpiącym dobrze radzić, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych.
9. Jako wspólnota parafialna pragniemy stworzyć organizację składającą się z lekarzy, psychologów, socjologów i prawników, która będzie służyć bezinteresowną, wielokierunkową pomocą wszystkim osobom poszukującym prawdy, Boga, pragnącym uporządkować własne życie, pojednać się ze sobą samym i z bliźnimi.

Prosimy naszych Pasterzy tj. Papieża i wszystkich Biskupów, aby z wielką gorliwością Apostolską, słowem i czynem dopomagali nam trwać w powyższych postanowieniach - zgodnie z nauką naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, tak aby cywilizacja chrześcijańska, która jest źródłem wszelkiego pokoju, ładu i dobrobytu mogła - pomimo tak wielkich przeciwności - trwać, rozwijać się i szerzyć zgodnie z życzeniem Zbawiciela wyrażonym na kartach Ewangelii.

Oczekujemy, od naszych  Pasterzy, aby:

1) Księża w czasie kazań głosili z mocą naukę o moralności i wymagali jej wypełniania od wiernych.
2) Księża w czasie przeznaczonym dla przygotowania do Sakramentów Świętych, uczyli wszystkich, że wiara musi być świadomą decyzją podjętą dojrzale i dobrowolnie przez każdego człowieka, a konsekwencją tej decyzji musi być życie zgodne z nauczaniem Chrystusa Pana.
3) Księża pogłębili właściwą i gorliwą katechizację dzieci, młodzieży i rodzin, główny nacisk kładąc na naukę o moralności chrześcijańskiej, czyli wymóg codziennego życia zgodnego z wyznawaną wiarą.
4) Hierarchia wspierała rozwój katolickiego szkolnictwa opartego o edukację klasyczną, kształtowanie cnót i charakterów młodego pokolenia Polaków ze szczególnym naciskiem kładzionym na katechezę, edukację historyczną i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.


W czasie, gdy w świecie panuje relatywizm, czyli mniemanie jakoby nic nie było pewne i trwałe, gdy destrukcji uległy dobre obyczaje i moralność, gdy dokonywane są rozkład rodzin i oszustwa, gdy brak jest zaufania do najwyższych władz, gdy nieomal wszędzie panuje bezład i nieuczciwość, my jako wierni katolicy pragniemy, ufamy i oczekujemy, że nauczanie Kościoła pozostanie stałe, pewne i niezmienne, w pełni zgodne w nauczaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa ? zawsze Najwyższego Pasterza, który zgodnie ze słowami Św. Pawła Apostoła jest zawsze ten sam ? teraz i na wieki.