Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604).

Formalności

- Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej, w miejscu zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej na trzy miesiące przed ślubem z dokumentami

- Narzeczeni ustalają termin ślubu i rezerwują dzień i godzinę na uroczystość zaślubin,

- metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania,
- informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii w której została bierzmowana,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni rodzinnej,
- dowód osobisty,
- wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
- świadkowie legitymują się dowodem osobistym. Mogą podpisać dokumenty w kancelarii lub zakrystii kościoła na15 min. przed uroczystością
- sporządzenie aktu ślubu następuje w kancelarii parafialnej, w obecności narzeczonych (jeśli możliwe również świadków) w terminie ustalonym z narzeczonymi, zwykle w tygodniu poprzedzającym przyjęcie Sakramentu Małżeństwa