Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604).

Narzeczeni ustalają termin ślubu i rezerwują dzień i godzinę na uroczystość zaślubin z opowiednim wyprzedzeniem.

Na trzy miesiące przed tą datą narzeczeni zgłaszają sią do kancelarii parafialnej, w miejscu zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej aby umówić się na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Do protokołu trzeba przedstawić nastepujące dokumenty:

- metrykę chrztu wydaną w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zaplanowanej daty ślubu,
- informację o bierzmowaniu; jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, trzeba uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni rodzinnej,
- dowód osobisty,
- wdowcy przedstawiają metryką zgonu współmałżonka,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Po sporządzeniu protokołu wygłaszane są zapowiedzi.

Sporządzenie aktu ślubu następuje w kancelarii parafialnej, w obecności narzeczonych (jeśli możliwe również świadków) w terminie ustalonym z narzeczonymi, zwykle w tygodniu poprzedzającym przyjęcie Sakramentu Małżeństwa. 

Przed samym ślubem świadkowie legitymują się dowodem osobistym. Mogą podpisać dokumenty w kancelarii lub zakrystii kościoła na 15 min. przed uroczystością.